en
Alliance of Czech suppliers
for Nuclear Power Plants

Prohlášení Aliance české energetiky k výběrovému řízení dostavby JE Dukovany

 

See English version below

 

 • Aliance usiluje o rychlé vyhlášení výběrového řízení na dostavbu JE Dukovany.
 • Nový jaderný blok je podmínkou nutnou pro získání energetické nezávislosti a soběstačnosti České republiky.
 • Aliance nepreferuje žádného konkrétního dodavatele,  preferuje pouze dodávku kvalitního řešení dostavby JE Dukovany.
 • Cílem Aliance je maximální zapojení českých společností a jejich odborníků do dostavby 5.bloku  JE Dukovany.
 • Aliance deklaruje, že české průmyslové společnosti mají dostatečné kompetence k dodávkám technologií pro nová jaderný blok  a jsou připravené spolupracovat na projektu kteréhokoliv z uchazečů o dostavbu JE Dukovany.
 • Členové aliance jsou schopni dodat významné technologické části všech klíčových části JE počínaje jaderným ostrovem, přes turbinový ostrov, pomocné a společné systémy, systém kontroly řízení a elektro systémy a projekční činnosti s tím spojené.

 

Milan Šimonovský

předseda výboru Aliance české energetiky

 

 

Dokumenty:

 

Otevřený dopis CPIA 2021 (pdf)

Otevřený dopis CPIA 2021 (html)

 

Otevřený dopis CPIA

 

CPIA press (png) 

 

 

 

 

English version:

 • The Alliance is striving for a quick announcement of a tender for the completion of the Dukovany NPP.
 • The new nuclear unit is a necessary condition for gaining energy independence and self-sufficiency of the Czech Republic.
 • The Alliance does not prefer any specific supplier, it only prefers the delivery of a quality solution for the completion of the Dukovany NPP.
 • The goal of the Alliance is the maximum involvement of Czech companies and their experts in the completion of Unit 5 of the Dukovany NPP.
 • The Alliance declares that Czech industrial companies have sufficient competencies to supply technologies for the new nuclear unit and are ready to cooperate on the project of any of the applicants for the completion of the Dukovany NPP.
 • The members of the alliance are able to supply significant technological parts of all key parts of the NPP, starting with the nuclear island, through the turbine island, auxiliary and common systems, control system and electrical systems and related design activities.

 

Milan Šimonovský

Chairman of the Committee of the Czech Power Industry Alliance

 

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analysis of visitor. By using this site you agree.

More